REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ STUDIOGOODLOOK.PL

Szanowni Państwo w celu zapewnienia maksymalnego komfortu korzystania z przygotowanej dla Państwa Platformy Internetowej znajdującej się pod adresem https://studiogoodlook.pl oraz korzystania ze świadczonych przez nas Usług publikujemy Regulamin Platformy Internetowej STUDIOGOODLOOK.PL, zwany dalej „Regulaminem”. W niniejszym Regulaminie znajdą Państwo informację na temat zasad składania Zamówień na Vouchery oraz Produkty, zasad rezerwacji Usług, zasad płatności i ich dostawy czy składania reklamacji.

Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§1 SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W Regulaminie użyliśmy poniższych terminów, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Platformy Internetowej tj. biuro@studiogoodlook.pl
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie na zakup Vouchera/Produktu lub składająca rezerwację na Usługę na łamach niniejszej Platformy Internetowej.
 4. Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Platformy Internetowej, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia na łamach Platformy Internetowej, zawierająca określoną informację.
 6. Produkt – dostępna w ofercie  Sprzedawcy rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.  
 7. Voucher – dostępna w ofercie Platformy Internetowej treść cyfrowa lub zmaterializowana w formie papierowego bonu, niewymienialna na środki finansowe, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, umożliwiająca wymianę jej na określone Usługi świadczone przez Sprzedawcę o ważności 180 dni.
 8. Platforma Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, na łamach której Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów lub Voucherów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca – sprzedawca i właściciel Platformy Internetowej tj. Studio Good Look – Sebastian Karalus z siedzibą w Łodzi przy ul. Tylnej 2d lok. 11, numer NIP: 725-230-06-91, numer REGON: 386487299, adres email: biuro@studiogoodlook.pl, numer telefonu: 795-452-514
 10. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Voucherów lub Produktów znajdujących się w ofercie Platformy Internetowej.
 11. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na świadczeniu usług z zakresu kosmetologii oraz treningu personalnego, rezerwowana z wykorzystaniem serwisu internetowego booksy.com.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły. 

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta, który korzysta z funkcjonalności Platformy Internetowej jest Sprzedawca.
 2. W załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedawca przygotował dla Klientów przystępne informację na temat zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych.
 3. Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Voucherów, Produktów czy Usług wyrażając je w złotych polskich brutto dla poszczególnej sztuki.
 4. Kliknięcie w przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ jest złożeniem Zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta specjalnego Powiadomienia, którego otrzymanie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Platformy Internetowej, składania zamówień na znajdujące się w ofercie Vouchery i Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są:
  • a. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • b. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • c. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia,
  • d. włączona obsługa plików cookies.
 6. Rezerwacja Usług świadczonych przez Sprzedawcę odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego booksy.com. Mając to na uwadze rezerwując Usługi za pośrednictwem booksy.com po za niniejszym Regulaminem Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować regulamin wyżej wymienionego serwisu internetowego.

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy Internetowej odbywa się w 3 etapach.
 2. Pierwszym etapem jest wybór przez Klienta Vouchera lub Produktu z oferty Sprzedawcy opublikowanej w ramach stron i podstron Platformy Internetowej. Wybór danej pozycji następuje poprzez wybranie jej parametrów oraz klikniecie w przycisk DODAJ DO KOSZYKA.
 3. Drugim etapem jest weryfikacja Zamówienia w Koszyku. Po kliknięciu w przycisk DODAJ DO KOSZYKA wybrany Voucher lub Produkt przenoszony jest do Koszyka, po czym Klient ma możliwość kontynuowania zakupów. Aby zakończyć dokonywanie zakupów na łamach Platformy Internetowej wystarczy kliknąć w ikonę Koszyka umieszczoną na podstronach Platformy Internetowej.
 4. Wchodząc do Koszyka Klient ma możliwość sprawdzenia informacji o Voucherach oraz Produktach oraz ich ilości czy ewentualnego zaktualizowania stanu koszyka. Finalizacja zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk PRZEJDŹ DO KASY.
 5. Trzecim etapem jest finalizacja Zamówienia. Po kliknięciu w przycisk PRZEJDŹ DO KASY uruchamiany jest interaktywny formularz Zamówienia. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza tj. wprowadzenie wymaganych przez ten formularz danych oraz złożenie wymaganych oświadczenia woli.
 6. Kliknięcie w przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ jest złożeniem Zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta specjalnego Powiadomienia, którego otrzymanie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość.
 7. W przypadku Vouchera po dokonaniu jego zakupu nie ma możliwości jego wymiany na środki finansowe. Ważność Vouchera wynosi 180 dni.

§4 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatność za zakupione Vouchery oraz Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  • a. z wykorzystaniem systemu rachunku bankowego Klienta;
  • b. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24;
  • c. Z wykorzystaniem płatności pobraniowej;
 2. Dostawa zakupionych w formie cyfrowej Voucherów jest realizowana za pośrednictwem przesyłki elektronicznej wysłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta. Rzetelne wskazanie wyżej wymienionego adresu poczty e-mail jest szczególnie istotne dla możliwości zawarcia umowy sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy sprzedaży.
 3. Dostawa Produktów oraz Voucherów w formie papierowej następuje:
  •  a. za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w z wykorzystaniem pośrednika kurierskiego Furgonetka.pl;
  • b. poprzez odbiór osobisty.
 4. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego
  i stanu zamówionego Produktu/Vouchera. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§5 REKLAMACJE

Sprzedawca względem Klienta odpowiada, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o precyzyjnie opisanie występującej wady. Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem FORMULARZA dostępnego na stronie głównej Platformy Internetowej.

Przed złożeniem reklamacji Produktu lub Vouchera i ewentualnej wysyłki Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub kontakt za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji.

Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu czy Vouchera w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

Vouchery znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są Voucherami imiennymi. W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. takich jak wyżej wskazany Voucher.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Szanowni Klienci Vouchery oferowane za pośrednictwem Platformy internetowej mają również taki charakter w związku z czym prosimy o składanie przemyślanych Zamówień.

Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupionym Produktem oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Produktu.

Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem FORMULARZA dostępnego na stronie głównej Platformy Internetowej.

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.

Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Platforma Internetowa, oferowane za jej pośrednictwem Produkty czy Vouchery oraz wszelkie materiały opublikowane na łamach Platformy Internetowej są unikalne. Układ treści zawarty na Platformie Internetowej jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

Wszelkie Produkty, Vouchery, znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Platformie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Platformie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Platformie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy sprzedaży.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 listopada 2020 roku do odwołania.

ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO REGULAMINU PLATFORMY INTERNETOWEJ STUDIOGOODLOOK.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY INTERNETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR. 2 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR. 3 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO